Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

LOB kopsapulce 2016. gada 5. martā
 

Šā gada 5. martā jaunajā LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā (Rīgā, Jelgavas ielā 1, 2. stāvā) notiks ikgadējā LOB biedru kopsapulce. Šoreiz papildus ziņojumiem par LOB darbības pārskatu un putnu projektiem paredzētas arī LOB prezidenta un padomes vēlēšanas, kas notiek ik pēc četriem gadiem.

 

Kopsapulces programma*

 

09.00–10.00 Dalībnieku reģistrācija

10.00–10.05 LOB prezidenta uzruna (J. Priednieks)

10.05–10.25 Paveiktais 2015. gadā un plāni 2016. gadam (V. Ķerus)

10.25–10.45 LOB finanses 2015. gadā (E. Lediņš)

10.45–10.50 Iekšējā auditora ziņojums (N. Zeidaks)

10.50–11.10 Ligzdojošo putnu uzskaites (A. Auniņš)

11.10–11.30 Naktsputnu uzskaites lauksaimniecības zemēs (O. Keišs)

11.30–11.50 Plēsīgo putnu monitorings (A. Avotiņš, J. Reihmanis)

11.50–12.10 Aktīvāko biedru apbalvošana

12.10–12.20 Vēlēšanas

12.20–13.30 Pusdienu pārtraukums**/Vēlēšanu rezultātu apkopošana

13.30–13.40 Vēlēšanu rezultātu paziņošana

13.40–14.00 Eiropas ligzdojošo putnu atlants (A. Dekants)

14.00–14.20 Zaļās vārnas (I. Mārdega, E. Račinskis)

14.20–14.40 Mežirbes sugas aizsardzības plāns (M. Strazds)

14.40–14.50 Baltais stārķis (M. Janaus, A. Dekants)

14.50–15.10 Melnais stārķis (M. Strazds)

15.10–15.30 Sabiedrības iesaistīšanas pasākumi (A. Bušs)

15.30–15.40 Ziņošana par būrīšiem portālā Dabasdati.lv (A. Bušs)

15.40–15.50 Citi jautājumi

Neformālā daļa:

15.50-16.30 Paralēli: LOB vietējo grupu diskusijas (stāsta vietējās grupas par iespējām iesaistīties, veidot jaunu grupu, jautājumi/atbildes) un jaunās LOB padomes pirmā sēde

16.30-18.00 Fotokonkursa "Latvijas bungotāji" rezultātu paziņošana un apbalvošana, Leldes Gobas foto-videostāsts "Dabā ar kameru".

 

* Programmā ir iespējamas izmaiņas atkarībā no situācijas.

** Pusdienu laikā būs iespējams izmantot LU Dabaszinātņu akadēmiskā centra ēdnīcu/kafejnīcu.

 

 

2016. gada LOB prezidenta, padomes un goda biedru vēlēšanu kārtība

Savu balsojumu Jūs varat nosūtīt pa pastu vai nodot klātienē LOB kopsapulcē.

Ja LOB biedru naudas samaksa par 2016. gadu bija veikta līdz 2016. gada 16. februārim, vēlēšanu biļeteni tika nosūtīti pa pastu 2016. gada 19. februārī. Lai nobalsotu pa pastu, lūdzam vēlēšanu biļetenu ne vēlāk kā šā gada 26. februārī (pasta zīmogs) nosūtīt uz LOB (a.k. 105, Rīga, LV-1046) ar norādi “LOB vēlēšanām”. Aploksnes neatvērtas tiks nodotas balsu skaitīšanas komisijai. Lūdzam kopā ar biļeteniem neko citu nesūtīt! Ja uz aploksnes nebūs minētās norādes un tā tiks atvērta pirms nodošanas balsu skaitīšanas komisijai, vēlēšanu biļetens tiks uzskatīts par nederīgu.

Jūs varat savu vēlēšanu biļetenu arī nodot klātienē LOB kopsapulcē 5. martā. Ja biļetens būs aizmirsts mājās, pazaudēts u.tml., tad klātesošais biedrs balsošanā nepiedalīsies, jo biļeteni netiks mainīti un izdoti otrreiz. Biedri, kuri maksājumu ir veikuši pēc 16. februāra vai maksās uz vietas pirms kopsapulces, saņems vēlēšanu biļetenu reģistrācijas laikā (plkst. 9.00-10.00).

 

Prezidenta vēlēšanas

Atzīmējiet izvirzīto kandidātu, ja atbalstāt tā ievēlēšanu. Par prezidentu izvirzītais kandidāts tiks ievēlēts, ja par to nobalsos vairāk kā puse no balsojumā piedalījušos biedru skaita.

Padomes vēlēšanas

Šoreiz padomes vēlēšanām izvirzīto kandidātu skaits atbilst vietu skaitam LOB padomē, turklāt četri kandidāti ir no līdzšinējā padomes sastāva, bet pārējie četri jauni. Līdz ar to par padomes locekļiem kļūs visi izvirzītie kandidāti. Tomēr aicinām biedrus, atzīmēt savus favorītus, lai paustu atbalstu kandidātu izvirzītajām prioritātēm. Tas palīdzēs LOB padomei labāk novērtēt biedru vēlmes.

Goda biedra vēlēšanas

Atzīmējiet izvirzīto kandidātu, ja atbalstāt tā ievēlēšanu. Par goda biedru izvirzītais kandidāts tiks ievēlēts, ja par to nobalsos vairāk kā puse no balsojumā piedalījušos biedru skaita.

 

LOB prezidenta kandidāts

Jānis Priednieks

Dzimis 1956. gadā, LOB biedrs kopš 1985. gada. LU Bioloģijas fakultātes asoc. profesors.

Kādi ir LOB lielākie sasniegumi?

 • Divu Latvijas ligzdojošo putnu atlantu sastādīšana un līdzdalība datu vākšanā divu Eiropas ligzdojošo putnu atlantu projektos. Putnu skaita ilglaicīga monitoringa projektu realizācija.
 • Pastāvīga sabiedrības informēšana un izglītošana par putniem un to aizsardzības aktualitātēm.
 • Kopīgi ar LDF veidotais portāls „Dabasdati”.
 • Pastāvīga sekošana normatīvo aktu izmaiņu projektiem un putnu aizsardzības problēmu aktualizēšana par spīti ne visai spožajiem līdzšinējiem rezultātiem.

Kādas ir LOB lielākās kļūdas?

 • Nepietiekami kvalitatīva biedrības un atsevišķu projektu finansiālā stāvokļa kontrole agrākajos gados.
 • Nepietiekama projektu termiņu ievērošanas un projektu vadītāju darbības kontrole.
 • Nepietiekamas aktivitātes kontaktos ar biedriem, kas nav samaksājuši biedru naudu, analīzes trūkums par iespējamiem cēloņiem biedrības pamešanai (īpaši gadījumos, kad biedrību pametuši augsta līmeņa lauka ornitologi un lieliski putnu pazinēji).

Ko Jūs gribētu paveikt, strādājot LOB padomē, kādām vajadzētu būt LOB prioritātēm?

Esmu ar mieru kandidēt uz otro termiņu LOB prezidenta amatā. Uzskatu, ka augstākā prioritāte turpmākajos gados jāpiešķir sekojošam aktivitātēm:

 • Jācenšas panākt kvalitatīvu, iespējami pilnīgāku Latvijas teritorijas apsekošanu Eiropas 2. ligzdojošo putnu atlantam.
 • Iespēju robežās jāturpina realizēt dažādās monitoringa programmas.
 • Jāturpina centieni uzlabot putnu aizsardzības stāvokli, īpaši attiecībā uz normatīvo vidi.
 • Jāveicina biedru skaita pieaugums, gan piesaistot jaunos, gan cenšoties noturēt esošo biedru ieinteresētību.
 • Jāturpina iespējami plašākas sabiedrības informēšana un izglītošana par putnu aizsardzības aktualitātēm un putniem vispār.

 

Padomes kandidāti

Ainārs Auniņš

Dzimis 1967. gadā, LOB biedrs kopš 1989. gada. Strādā Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē, vadošais pētnieks.

Kādi ir LOB lielākie sasniegumi? Nozīmīgākais sasniegums ir tas, ka LOB ir skaitliski lielākā vides nevalstiskā organizācija Latvijā un arī viena no ietekmīgākajām.

LOB ir ļoti daudz darījusi, lai lēmumu pieņemšana dabas aizsardzībā varētu notikt, balstoties uz kvalitatīvu faktu materiālu - ligzdojošo putnu atlantos un dažādās uzskaišu programmās ievāktiem datiem par putnu izplatības un skaita izmaiņām. (Tas, ka ne vienmēr šie dati tiek ņemti vērā, vairāk ir akmens valsts atbildīgo institūciju lauciņā)

Kādas ir LOB lielākās kļūdas? Pēdējos gados (kopš LOB finanšu krīzes) būtiskas kļūdas vairs nav pieļautas.

Ko Jūs gribētu paveikt, strādājot LOB padomē, kādām vajadzētu būt LOB prioritātēm? Strādājot padomē, vēlos veicināt dažādu putnu monitoringa un izpētes programmu attīstību, lai nodrošinātu organizāciju ar iespējami labākiem datiem, kas nepieciešami lēmumu pieņemšanai un politikas veidošanai, un lai LOB biedriem būtu iespēja iesaistīties dažādās putnu pētījumu programmās atbilstoši viņu interesēm un iespējām. Vēlētos arī mūsdienīgā formātā atjaunot ligzdu kartiņu programmu, lai LOB varētu atsākt uzkrāt datus par Latvijas putnu ligzdošanas sekmēm.

 

Andris Avotiņš

Dzimis 1990. gadā, LOB biedrs kopš 2009. gada. LU Bioloģijas fakultātes doktorantūras students un plēsīgo putnu fona monitoringa programmas vadītājs.

Kādi ir LOB lielākie sasniegumi? Manuprāt, nozīmīgākie LOB sasniegumi ir putnu fona monitoringa programmu organizēšana, kā arī dabas aizsardzības un putnu interešu pārstāvēšana konfliktos ar saimnieciskās darbības veicējiem un plānotājiem

Kādas ir LOB lielākās kļūdas? Šobrīd, uzlabojoties finansu pārvaldībai un apgūstot biroju, lielākās kļūdas ir/tiek novērstas. Atjaunojoties vietējo grupu un skolu programmas darbībai, uzlabojas sabiedrības iesaistīšana.

Ko Jūs gribētu paveikt, strādājot LOB padomē, kādām vajadzētu būt LOB prioritātēm? Starp LOB darbības prioritātēm vajadzētu saglabāties vides izglītībai, putnu populāciju monitoringu veikšanai un aizsardzības pasākumu nodrošināšanai.

 

Agnis Bušs

Dzimis 1985. gadā, LOB biedrs kopš 1998. gada, strādā LOB.

Kādi ir LOB lielākie sasniegumi? LOB lielākie sasniegumi ir kļūšana par Latvijas lielāko dabas aizsardzības organizāciju, kā arī spēja turpināt darbu par spīti krīzes atklātajām un radītajām sekām. Ļoti liela nozīme tam ir bijusi LOB valdes un padomes veiksmīga sadarbība bieži risinot situācijas diezgan plašā kontekstā.

Kādas ir LOB lielākās kļūdas? LOB lielākās kļūdas ir bieži iesīkstējusī domāšana. LOB pastāv uz nostabilizējušos vērtību pamata, bet noteikti ir daudzi veidi kā šo tēlu var padarīt efektīvāku un sabiedrībai saistošāku.

Ko jūs gribētu paveikt, darbojoties LOB padomē, kādām vajadzētu būt LOB prioritātēm? Darbojoties padomē, es vēlos parādīt iespējamos risinājumus no dažādiem skatu punktiem. Īpaši tas attiecas uz dažādu finanšu iespēju apgūšanu un sabiedrības iesaistīšanu gan LOB pasākumos, gan arī savā ikdienas ritmā, uzlabojot savu dzīves kvalitāti, palīdzēt arī putniem un LOB kā tādai. LOB prioritātei būtu jābūt – rosināt tādu sabiedrības domu, kas pašos pamatos rada dabas aizsardzības prioritāti sabiedrībā, parādīt vērtību un tās nozīmi no dažādiem skatu punktiem.

 

Dana Heiberga

Dzimusi 1979. gadā, LOB biedre kopš 2014. gada. Strādā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, Investīciju politikas departamenta Investīciju programmu un finanšu instrumentu atbalsta nodaļas vadītāja (piezīme: mani darba pienākumi nav saistīti ar dabas aizsardzības nozares politikas plānošanas dokumentu vai tiesiskā regulējuma izstrādi, kā arī neesmu iesaistīta lēmumu pieņemšanā par finansējumu dabas aizsardzībai, līdz ar to ievēlēšanas gadījumā nepastāvētu interešu konflikta risks).

Kādi ir LOB lielākie sasniegumi? Nenoliedzami, viens no nozīmīgākajiem LOB sasniegumiem ir fakts, ka 30 gadu pastāvēšanas laikā LOB ir izdevies kļūt ne tikai par lielāko dabas aizsardzības organizāciju Latvijā, bet arī par nozīmīgu spēlētāju kopumā visnotaļ sadrumstalotajā vides nevalstisko organizāciju sektorā Latvijā.

Ne mazāk svarīga ir LOB arvien aktīvākā iesaiste dažādu dabas aizsardzībai nozīmīgu politikas plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektu saskaņošanā, tai skaitā, sadarbībā ar citām vides organizācijām Vides konsultatīvās padomes ietvaros. Iesaiste minētajos procesos ir svarīga ne tikai tāpēc, lai aizstāvētu LOB svarīgos jautājumus, bet tā arī ir ļoti vērtīga iespēja gūt praktisku pieredzi un izpratni par politikas plānošanas un tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas procesiem. Aktīva līdzdalība minētajos procesos ir faktiski vienīgā iespēja “pārnest” LOB pieredzējušo biedru zināšanas uz reāliem politikas instrumentiem, un pat gadījumos, kad LOB viedoklis netiek ņemts vērā, ir svarīgi mācīties arī no šādas pieredzes, lai būtu iespējams nodrošināt arvien labāku dabas aizsardzības nozares pārstāvību nākotnē.

Kādas ir LOB lielākās kļūdas?

Ņemot vērā manu relatīvi mazo pieredzi LOB, no manas puses šobrīd būtu pāragri izdarīt secinājumus par lielākajām kļūdām vairāk nekā 30 gadu ilgajā LOB darbības pieredzē.

Bet, raugoties no savas personīgās pieredzes, vēlos atzīmēt, ka ilgi neiesaistījos LOB, jo tā šķita kā tāla un elitāra organizācija, kas ir atvērta tikai cilvēkiem ar specifiskām nozares zināšanām. Domāju, ka Latvijā ir vēl daudz potenciālo LOB nākotnes biedru, kuri jūtas līdzīgi, tāpēc, manuprāt, ir svarīgi arvien aktīvāk piesaistīt un noturēt arī šādus cilvēkus, jo LOB darbības turpināšanai ilgtermiņā ir svarīgs mūsu visu atbalsts – ne tikai finansiāls (regulāri biedru maksājumi un ziedojumi ļautu plānot stabilāku ilgtermiņa rīcības stratēģiju), bet ne mazāk būtisks ir arī visa veida praktisks un morāls atbalsts - galu galā sabiedrības izglītošanu mēs varam sākt katrs pats vispirms savā ģimenē, mājā, darbā utt.

Tāpat ir svarīgi, lai nākotnē LOB arvien efektīvāk izmantot to spēku, kas ir LOB daudzie un dažādie biedri, ar atšķirīgām zināšanām un pieredzi, lai LOB biedru skaits pārvērstos reālā spēkā un ietekmē, piemēram, dažādu politikas plānošanas un tiesību aktu pieņemšanas procesā, kā arī citos lokālas vai nacionālas nozīmes procesos.

Ko Jūs gribētu paveikt, strādājot LOB padomē, kādām vajadzētu būt LOB prioritātēm? No visiem LOB Padomes kandidātiem esmu ar vismazāko pieredzi LOB – tikai kopš 2014. gada. Piekrītu, nepieklājīgi maz. Šķiet, mani visvairāk uzrunāja Agņa Buša, kurš mani izvirzīja Padomes vēlēšanām, arguments, ka LOB spēks ir dažādībā. Visi LOB 500+ biedri, tāpat kā es, noteikti nav rūdīti biologi, ornitologi, zinātnieki. Bet nešaubos, ka mēs visi “citādie”, ja reiz esam iesaistījušies LOB, darām to tāpēc, ka mums patiesi rūp, kas notiek ar Latvijas dabu, mēs vēlamies sniegt arī savu ieguldījumu, lai iekustinātu vismaz kādu no daudzajiem ritentiņiem, kas virza uz priekšu tos procesus, kas noteiks to, kā Latvijas daba un ainavas izskatīsies pēc gadiem 5, 10, 15, 25....

Domājot par LOB prioritātēm, uzskatu, ka joprojām ļoti aktuāli ir žurnāla “Putni dabā” 2012/1-2 numurā publicētajā LOB prezidenta Jāņa Priednieka uzrunā LOB biedriem iezīmētie mērķi un darbības virzieni, pie kuriem būtu jāturpina strādāt arī jaunajam Padomes sastāvam. Es vēlos pārstāvēt to LOB biedru daļu, kas vēlas palīdzēt LOB kopējo mērķu sasniegšanā, lai mācītos vēl efektīvāk nodot tālāk un likt lietā LOB pieredzējušo biedru uzkrātās zināšanas un pieredzi, aktīvi iesaistoties ar mūsu zināšanām citās būtiskās publiskā sektora darbības jomās.

LOB šobrīd ir biedru skaita ziņā lielākā vides aizsardzības organizācija Latvijā. Es ceru, ka tā tas paliks arī nākotnē, bet, lai tas tā notiktu, par to ir jādomā jau šodien. Bet, galvenais, es vēlos pieredzēt dienu, kad dabas aizsardzības organizācijas spēs efektīvi un mērķtiecīgi sadarboties, gan Latvijā, gan arī plašākā mērogā, un tās kļūs par nozīmīgiem spēlētājiem politikas veidošanas procesos, un ar to viedokli lēmējvara rēķināsies pirms nozīmīgu tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu apstiprināšanas.. Vai tas ir iespējams – vēl nezinu, bet ir vērts par to cīnīties, vai ne?

 

Edgars Lediņš

Dzimis 1972. gadā, LOB biedrs kopš 1989. gada. Strādā VAS „Latvijas Loto”, Valdes loceklis.

Kādi ir LOB lielākie sasniegumi? LOB ir lielākā dabas aizsardzības organizācija Latvijā, kas daudzu gadu konsekventi iestājusies par dabas interesēm un daudz paveikusi gan putnu sugu aizsardzībā (melnais stārķis, zaļā vārna u.c.), gan izpētē, gan sabiedrības izglītošanā. Dabasdatu projekts ar LOB atbildībā esošo putnu sadaļu ir kļuvis par plaši pazīstamu dabas informācijas avotu. LOB sekmīgi pārdzīvojusi valsts ekonomiskās lejupslīdes izraisītās nedienas, biedru skaits aug, un skats nākotnē ir cerīgs.

Kādas ir LOB lielākās kļūdas? Neizdevās savlaicīgi izdot LLPA 2.izdevumu; cerams, ka kļūdu izdosies drīzumā labot, un atlanta rezultāti tiks publicēti.

Ko Jūs gribētu paveikt, darbojoties LOB padomē, kādām vajadzētu būt LOB prioritātēm? Esmu darbojies iepriekšējo divu sasaukumu Padomēs; cik varēju, dalījos ar savām zināšanām ekonomikā un finansēs; šobrīd jūtu, ka šīs lietas biedrībā ir labi noregulētas, un mans pienesums varētu nebūt pārāk nozīmīgs; priecātos, ja būtu veselīga konkurence uz vietām padomē, un manā vietā stafeti varētu pārņemt kāds jaudīgāks ekonomists ar plašāku pieredzi uzņēmējdarbībā, fondu apguvē un finansējuma piesaistē. Tikmēr esmu ar mieru kandidēt vēlreiz; kā savas darbības prioritātes ievēlēšanas gadījumā paralēli ekonomiskajiem jautājumiem es vēlētos izvirzīt IT modernizācijas un drošības sfēru - jautājumus, kur pašlaik mums nākas saskarties ar būtiskiem izaicinājumiem.

 

Ieva Mārdega

Dzimusi 1976. gadā, LOB biedre kopš 1994. gada. Strādā Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrā, LIFE projekta "Putni Ādažos" lauka darbu koordinatore.

Kādi ir LOB lielākie sasniegumi?

1. Spēja apvienot visdažādākos cilvēkus Latvijā, kam rūp dabas un putnu aizsardzība.

2. Darbs meža putnu aizsardzībā - mikroliegumi, likumdošana, sabiedrības informēšana un iesaistīšana.

3. "Noturēšanās uz ūdens" smagajā finanšu brīdī, un izaugsme pēdējos gados.

Kādas ir LOB lielākās kļūdas? Es tās drīzāk sauktu par vēl priekšā stāvošiem izaicinājumiem, pie kā jāstrādā. LOB jāturpina cīnīties par mežizstrādes pārtraukumu putnu ligzdošanas laikā, kā arī par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju mežu aizsardzību. Vēl man ir žēl, ka LOB darbos neiesaistās vairāki pieredzējuši profesionāli ornitologi, jo viņu zināšanas un pieredze būtu neatsverama, īpaši tādos LOB projektos kā ligzdojošo putnu uzskaites. Iespējams, varam atrast veidu, kā viņus uzrunāt/iesaistīt.

Ko Jūs gribētu paveikt, strādājot LOB padomē, kādām vajadzētu būt LOB prioritātēm? Lauku un meža putnu aizsardzība - cik iespējams, iesaistoties likumdošanas jautājumos, mikroliegumu veidošana, izglītojošais darbs ar jauniešiem, putniem nozīmīgo vietu saraksta izvērtējums un atjaunošana.

 

Ilze Priedniece

Dzimusi 1974. gadā, LOB biedre kopš 1995. gada. Strādā Latvijas Dabas fondā, projektu vadītāja.

Kādi ir LOB lielākie sasniegumi?

 • Nacionāla mēroga datu iegūšana par ligzdojošajiem putniem (divi Latvijas un divi Eiropas ligzdojošo putnu atlanti), putnu sugu populāciju stāvokļa novērtējums.
 • Līdzdalība dabas aizsardzības politikas veidošanā (piem., akcija „Necērt pavasarī”, aktīva un neatlaidīga viedokļu paušana dažādu normatīvo aktu iztrādē, kas ne vienmēr ļauj sasniegt cerēto rezultātu, tomēr liek rēķināties ar pastāvīgu spiedienu dabas aizsardzības interešu aizstāvībai).
 • Sabiedrības intereses palielināšanās par putniem un to aizsardzību dažādu LOB izglītojošo pasākumu rezultātā (piemēram, plašu auditoriju piesaistījušais, kopīgi ar Latvijas Dabas fondu veidotais portāls „Dabasdati”).  

Kādas ir LOB lielākās kļūdas? Domāju, ka stratēģisku kļūdu nav bijis, taču LOB tēlam par labu nav nākušas „mazās”, ikdienišķās kļūmes, piemēram, atsevišķu darbu nepabeigšana vajadzīgajā termiņā.

Ko Jūs gribētu paveikt, strādājot LOB padomē, kādām vajadzētu būt LOB prioritātēm? Dot ieguldījumu putnu un to dzīvotņu aizsardzībā un projektu piesaistē šī mērķa sasniegšanai. LOB prioritātes ir, un tām arī turpmāk vajadzētu būt putnu aizsardzībai un sabiedrības izglītošanai par to.

 

Guna Roze

Dzimusi 1983. gadā, LOB biedre kopš 2004. gada. Strādā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, Vecākā eksperte, LOB Rīgas vietējās grupas vadītāja vietniece, maģistra grāds vides zinātnē.

Kādi ir LOB lielākie sasniegumi? Ir patiešām fantastiski, ka LOB jau ceturto gadu desmitu pastāv kā aktīva, sabiedrībā pamanāma un darboties spējīga nevalstiskā organizācija, kas iestājas par dabas aizsardzību Latvijā. Un ne tikai vienkārši pastāv, bet aktīvi iesaistās vides jautājumu risināšanā, LOB viedoklī ieklausās un to ņem vērā. Tāpat liels prieks, ka ir veiksmīgi pārvarēta finanšu krīze, un LOB ir atkal savas biroja telpas.

Kādas ir LOB lielākās kļūdas? Biedrības finanšu krīze pirms vairākiem gadiem, bet pašlaik tā ir veiksmīgi pārvarēta un LOB darbība katru gadu uzlabojas.

Ko Jūs gribētu paveikt, strādājot LOB padomē, kādām vajadzētu būt LOB prioritātēm? Strādājot LOB padomē vēlos veicināt jaunu biedru piesaisti, aktivizēt LOB vietējo grupu darbību, veicināt vides informācijas kvalitāti, tādējādi uzlabojot sabiedrības izpratni par LOB darbības jomām un prioritātēm. Tāpat svarīgi ir veicināt biedru iesaistīšanos LOB īstenotajos projektos, programmās un pasākumos, tādējādi veicinot biedru piederību organizācijai.

 

LOB goda biedra kandidāts

Juris Lipsbergs

Dzimis 1939. g. 25. jūlijā Salacgrīvā. Profesionāls ornitologs. 1971. g. absolvējis LVU Bioloģijas fakultāti ar darbu par paugurknābja gulbju ligzdošanas bioloģiju. No 1972. līdz 2009. g. strādājis LU Bioloģijas institūta Ornitoloģijas laboratorijā. 1988. g. ieguvis bioloģijas zinātņu kandidāta grādu (1992. g. pielīdzināts doktora grādam). Ilgstoši pētījis vairāku putnu sugu, īpaši niedru putnu (somzīlītes, Seivi ķauķa un bārdzīlītes), paugurknābja gulbja, jūras ērgļa un ūpja ligzdošanas bioloģiju un ekoloģiju. Aktīvi piedalījies Papes ornitoloģiskās stacijas pirmsākumos un Latvijas Sarkanās grāmatas veidošanā. Ap 150 zinātnisku un populārzinātnisku publikāciju autors, t.sk. žurnālā “Putni dabā”. Tikko publicējis grāmatu par saviem piedzīvojumiem (Juris Lipsbergs. 2016. Klaidonīga putnu pētnieka piedzīvojumi. Rīga, Jumava, 416 lpp.). LOB biedrs kopš 1985. g. Vairāk par Juri Lipsbergu lasi tikko izdotajā grāmatā un žurnāla “Putni dabā” 2009/3 numurā (10. lpp.).